Milyin Featured 3

मन उधाण-6

Marathi StoryLast Seen: Nov 14, 2023 @ 3:30pm 15NovUTC
Marathi Story
@Marathi-Story

30th October 2023 | 6 Views

Info: This Creation is monetized via ads and affiliate links. We may earn from promoting certain products in our Creations, or when you engage with various Ad Units.

How was this Creation created: We are a completely AI-free platform, all Creations are checked to make sure content is original, human-written, and plagiarism free.

Toggle

 शारीरिक संबंधापासून अनभिज्ञ असलेले रवीना आणि श्याम आता त्यांचा खेळ त्यांना शारीरिक संबंध शिकवत होता..

श्याम रवीनाची कवळी चुत बघताच बेभान झाला होता .

त्याला तिचा सुगंध खूप आवडत होता, तो तीची चुत एखाद्या सराईत पॉर्नस्टार ने चाटावं, त्याप्रमाणे चाटत होता..

रवीनाला मात्र त्याचा कैक आनंद भेटत होता..

ती अंथरुण घट्ट पकडत मोठमोठ्याने उसासे घेत होती..

तीला कसतरी होतंय, शेवटी ती झडली 

शाम ही आता तृप्त झाला, पण त्याची जी समस्या ती मात्र त्याला सतावत होती.

त्याचं लावडा चांगलाच ताठला होता. त्याने रवीना सोमवार स्वतःची पॅन्ट काढली.

रवीना त्याच्या अंडर पॅन्ट मध्ये असलेल्या फुगीर झालेल्या लवड्याला बघत तोंडावर हात ठेवत,” श्याम हे काय आहे रे?”

श्याम लगेच त्याची अंडर पॅन्ट काढतो, रवीना शामच पुरुषोत्त्व बघताच बावरून जाते..

कारण तिने पुरुषाचा लवडा पहिल्यांदाच बघितला होता..

ती कुतहलापोटी त्यावरती हात ठेवते तिचा हात त्याच्या लवड्यावर पडतात श्याम ला एक विचित्र समाधान वाटत होतं..

तो रवीनाला विनवत,”रवीना आता याला मागेपुढे करणा.. त्याच्याशिवाय याला चैन पडणार नाही..

रवीना आता लवड्या मागे असलेल्या गोलाकारावर हाताने दाबत होती.

त्यानंतर ती त्याच्या अंड्याला दाबत होती, श्याम सुद्धा आता उसासे घेत होता..

श्याम आता खाली पडला नग्नावस्थेतील रवीना त्याच्या पाठीवर बसते ती त्याच्या  लवड्यावर हात ठेवत, ते मागे पुढे करून बघत होती..पण तिच्या मागेपुढे करण्यामुळे शामला एक हलकीशी वेदनाही जाणवत होती..

पण ती वेदना त्याला सुख ही प्राप्त करून देत होती..

शाम आता चांगलाच बेभान होत होता रवीना मागेपुढे करत असताना अचानक तिच्या ओठावर त्याचा लवडा गेला.

शाम तिला बघत रवीना मी कसं तुझ्या त्या भागाला तोंडात घेतलं..

तू सुद्धा घेणा…रवीनालाही घ्यायची इच्छा होती..

तिने लगेच ते तोंडात घेतलं आणि त्याचबरोबर श्यामच्या तोंडून आहह असं निघालं..

रवीना आता त्याच्या लवड्याला मनसोक्त चाटत होती..

शाम ही बेभान होत होता..

ती मागे पुढे करत त्यानंतर हाताने लवड्याला हलवत चाटत होती..

त्यामुळे श्यामच्या लिंगावरचख नस चांगलीच दिसून येत होती..

पंधरा-वीस मिनिटानंतर श्यामने तिच्या तोंडून त्याचा लवडा काढला आणि वीर्यला खाली टाकून दिलं..

दोघेही आता चांगल्यापैकी थकले होते रवीना श्यामच्या बाजूला बसली, श्यामने लगेच तिला स्वतःच्या अंगावर घेतलं..

दोघांचे नग्न अवस्थेतील अंग एकमेकांना चिटकत होते..

शाम रवीनाच्या दुधाला चांगलं कुस्करून काढत होता…

त्याचबरोबर त्याचं लिंग ही ताठर होऊ लागलं होतं

श्याम आता प्रवीणच्या अंगावरून हात फिरवत होता..

त्याचबरोबर रवीना मध्ये एक वेगळी सणक येत होती..

हळूहळू शामला रवीनाच्या योनीचा छिद्र हाती लागलं..

तो आता त्यात स्वतःचा मधल बोट टाकतो आणि त्या बोटाने तिच्या योनीला मर्जीत  करत होता.

त्याच्या मर्जनाबरोबर रवीनाने स्वतःचे डोळे बंद केले..

त्याचबरोबर श्यामने मरजणाची गती चांगलीच वाढवली..

आता तो तिच्या योनीला जोरजोरात बोटाने खाली वर करत होता..

रवीना उसाचे घेत थकली होती, शाम बस कर ना मला कसतरी होतंय…

शांतीला बघत रवीना तुझा चेहरा जेवढा सुंदर आहे त्यापेक्षा सुंदर तुझा हा भाग आहे मला या भागातून हटावसच वाटत नाही

श्याम तिला बोटाने सुखावत होता. रवीना स्वतःच्या हाताने स्तनाग्राना कुस्करत उसाचे घेत होती..

इकडेशामचा लशडा ताठरला होता, त्यालाही विचित्र भावना उत्पन्न होत होत्या, काय करावं हेच त्यालाही कळत नव्हतं 

त्यांने बोटाने तिचा योनी भाग पूर्णपणे कुस्करला..

त्यानंतर त्याला काय सुचलं काय माहिती त्याने स्वतःच्या लवड्याला एकदा दोनदा हलवलं आणि तो त्याचा लवडा रवीनाच्या योणी भागावर फिरवत होता..

रवीना त्याला बघत,”शाम हे काय करतोस अरे यामुळे मी मरू शकते, पण शाम ऐकल तर खरं..

कारण त्याचा लवडा त्याला अजिबात स्वस्त राहू देत नव्हता..

हळूहळू करत तो तिच्या योनी भागात लवडा फिरवत शेवटी त्याने एक झटका मारताच तो लवडा रवीनाच्या मध्यम आकाराच्या चिद्रात गेल..

तो लवडा आत जाताच, रवीनाच्या तोंडून हलक्या आवाजात किंकाळी निघाली..

ती आता उठायला जाणार इतक्यात श्याम तिच्या दोन्ही स्तनावर हात कुस्करत,”थांब रवीना.. बघ ना, किती मज्जा येते.. आतापर्यंत बोटाने केलं तेव्हा तर किती आनंद भोगत होती, आता याच्याने करतो, बघ अजून मज्जा येईल.. असं म्हणून त्यांनी आता लवडा थोडफार मागेपुढे केला.. रवीनाला सुरुवातीला त्रास जाणवला पण नंतर तिलाही यात आनंद भेटू लागलं..

हळूहळू करत श्याम आता तिला जोरजोरात झटके मारू लागला..

 रवीनालाही आता बरं वाटत होतं एक विचित्र भावना तिच्या मनात येत होती आणि दोघात शेवटी शारीरिक संबंध हा पौडांग अवस्थेतील कुतूहलाचा विषय घडून आला 

वीस मिनिटात शाम च वीर्य तिच्या योनीत पडलं आणि श्याम थकून तिच्या अंगावर कोसळला..

दोघेही थकले होते पाच दहा मिनिटांनी शाम तिच्या योनीतून स्वतःचा लवडा काढताच त्याला त्या मार्गातून रक्त येताना दिसलं..

 शाम घाबरून गेला,, तो रवीनाला बघत रवीना तुला काही त्रास तर होत नाही ना रवीना ओटी पोटाला धरत अरे इथे थोडाफार त्रास होत होता; पण श्यामला घाबरलेल बघून तीही उठत बघते, तर खाली रवीनाच कौमार्य भंग पावलेल दिसतं..

 रवीना सुद्धा आता रडू लागते. ती श्यामच्या छातीवर बुक्की मारत,” तुला म्हणलं होतं ना श्याम.. या मुळे मी मरू शकते.. बघ शेवटी माझं रक्त काढलं.. असं म्हणून ती रडू लागली..

 शाम तीला मिठीत घेऊन समजावत होता पण रवीना काही रडायचं थांबत नव्हती..

श्यामला काहीच सुचत नव्हतं, कारण हे सगळे विचारायचं तरी कुठे..

 प्रवीणाने तिच्या अंगावर कपडे चढवले. ती दार काढणार इतक्यात शाम तीला अडवत 

‘प्लीज रवीना. तू असं जाऊ नको.. रस्त्यात तुला काय झालं तर चक्कर वगैरे आली तर

त्यापेक्षा एक काम करू.. आपण दोघे परत गावी जाऊ..आपल्या आई-वडिलांना सगळं काही सांगू..

 ते करून करून काय करतील, आपल्याला मारतीलच ना..

 जाऊ दे मार खाऊन घेऊ..पण तुला काही होणार तर नाही..

 दोघेही आता बऱ्यापैकी शांत झाले.. सकाळ होताच श्यामने बाहेरच विकत खाऊ आणला..

 त्यानंतर दोघेही परत रेल्वे स्टेशनला आले दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते आपल्या गावी आले..

 गावी येतात रवीनाच्या आईने प्रवीणा आणि शामला एकत्र बघताच रस्त्यावरच झोडपलं पण तिथे आलेल्या पोलिसांनी त्यांना हे सगळं करण्यास मनाई केली..

लेडी पोलीस नि रवीनाला आपल्या सोबत घेतलं..

 त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या सोबत तिच्याशी संवाद साधायचा प्रयत्न केला.. जेव्हा रवीना नी कार्यकर्ते दोघीच होत्या तेव्हा रविना रडू लागली..

ती कार्यकर्ते तिच्या खांद्यावर हात ठेवत “काय झालं बाळा.. तुझ्यासोबत काही वाईट घडलं का?”

रविना तिला सांगू लागली,” मी आणि शाम गेल्यावर्षीपासून एक खेळ खेळत होतो, पण परवा रात्री आमच्यात जो खेळ झाला त्यामुळे माझ्या अंगातून रक्त निघालं.. मी आता मरणार असं म्हणून ती रडू लागली

कार्यकर्ते आता रवीनाला विश्वासात घेऊन विचारू लागली पण रवीना सांगण्यास लाजत होती..

 त्यानंतर कार्यकर्तेने श्यामलाही आत मध्ये बोलावलं शाम ही आता रडू लागला..

 तो म्हणाला ताई काही करा पण प्लीज मला पोलिसात देऊ नका, पोलीस लोक आम्हाला खूप मारतील

त्यावर कार्यकर्तेने दोघांचे हात धरत,”बरं मला एक सांगा, असं काय झालं ज्यामुळे तुम्हाला गिल्टी फील होतंय..

 त्यावर रवीना श्यामला बघत,” तूच केलं ना माझ्यासोबत..आता तूच सांग..”

त्यावर श्याम म्हणाला पण तुला सुद्धा मजा येत होती ना..मला काय माहिती या खेळातून खरच असं काही होऊ शकतं”

कार्यकर्ते रवीना आणि श्याम कडून अलगदपणे तो झालेला खेळ विचारून घेत होते..

 त्यावर श्याम आणि रवीना सांगत होते त्यानुसार त्या दोघात झालेला पहिला शारीरिक संबंध दोघांनी लाजत संकोचत त्या कार्यकर्तेला सांगला..

कार्यकर्ता दोघांना बघत होती दोघेही अल्पवयीन

ती दोघांच्याही हातावर हात ठेवत काळजी करू नका, यामुळे कोणालाच काही होणार नाही..

फक्त रवीना तुला काही गोळ्या देईल त्या घे आणि तुम्ही दोघे बाहेर जा..

 त्यानंतर कार्यकर्तेने श्यामच्या आणि रवीनाच्या आई-वडिलांना बोलावलं..

त्यांना समजावून श्याम आणि रवीना मध्ये झालेला शारीरिक संबंध याबद्दलही माहिती दिली..

 दोघांचेही आई-वडील रडत होते त्यावर ते कार्यकर्ते म्हणाली, आता रडून काय उपयोग मुलं जेव्हा लहान असतात..

 तेव्हा ते कस वागतात याकडेही लक्ष ठेवायला हवं..

 कारण पौडांग अवस्था ही आयुष्यातील अशी पायरी असते, ज्यात समोरच्या व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीच आकर्षण असतं अशा वेळेस तुम्हाला तुमच्या मुलांना मार्गदर्शन करायला हवं.. पण आता जे झालं ते जाऊ द्या..

ती चौघांना बघत मी रवीनाला मूल न होण्यासाठी गोळ्या दिल्या आहेत..आता या विषयावरून त्या दोघांना अजिबात रागवू नका, मारूही नका..

त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून द्या, पायावर उभा राहू द्या.. त्यानंतर त्यांचा जो काही निर्णय असेल त्याचा स्वीकार करा…

कार्यकर्तेच्या समजावण्यामुळे श्याम आणि रवीनाला त्यांच्या आई-वडिलांनी समजावून घेतलं..

दीड महिन्यानंतर रवीना तिच्या शिवण क्लासला निघाली..

 शाम ही गॅरेजवर कामासाठी निघाला आणि श्यामने प्रवीणाला पत्र पाठवलं..

दोघे ही अडरानात आले..एकमेकांवर परत चुंबनाचा वर्षाव करतात..वेळ कमी होता म्हणून दोघेही ऐकमेकांच मुखमैथुन करत होते..

Marathi StoryLast Seen: Nov 14, 2023 @ 3:30pm 15NovUTC

Marathi Story

@Marathi-Story

Following1
Followers0


You may also like

Leave a Reply