Milyin Featured 8

मन उधाण-3

30th October 2023 | 14 Views

Info: This Creation is monetized via ads and affiliate links. We may earn from promoting certain products in our Creations, or when you engage with various Ad Units.

How was this Creation created: We are a completely AI-free platform, all Creations are checked to make sure content is original, human-written, and plagiarism free.

Toggle

 रवीना शामची ऑफर ऐकून घाबरून गेली, 

ती तिथून उठत,” काहीतरी काय म्हणतो.. हे असं नसतं आणि तू थोडीच माझा खरा बाळ आहे.. हे तर आपलं खेळ आहे ना?”

शाम लाडिक रागात येत,”हे बघ रवीना, आज तू जर माझ्या प्रमाणे खेळल नाही तर मी निघून जातो आणि परत कधीच खेळायला येणार नाही..”

रवीनाला भीती वाटत होती, पण शाम आता परत कधीच येणार नाही अशी धमकीही देत होता..

पण रवीनाला श्याम हवा होता, कारण आता तो तिच्या वक्षांना हात लावतोय, तिला पप्पी घेतोय..

हे तिलाही कुठेतरी आवडत होतं.

त्यावर रवीना म्हणाली,”अरे पण, माझा फ्रॉक मी कसा काढणार?”

शाम तिला म्हणाला,”एक काम करू, तू तुझी मागची चैन काढ आणि तुझा फ्रॉक असं खाली घे.. मग मी तुझं दूध पिल.

रवीना आता उठून इकडे तिकडे बघू लागली दुपारी सहसा गच्चीवर कोणीच येत नसे..

पण तिला भीती वाटत होती त्यामुळे ती नाही म्हणत होती..

शाम रुसला हे बघून ती त्याला म्हणाली मी तुला दूध पाजवेल; पण इथे नाही आपण दुसरीकडे कुठेतरी खेळायचं का..

श्यामला आठवतं का शेजारच्या कॉटर मध्ये वरच्या मजल्यावर ती एक  रूम आहे..

ते दोघेही नवरा बायको दोन वर्षांपूर्वी कर्जाला कंटाळून तिथून पळून गेले पण मात्र पोरांनी खिडकीतून तिथे रस्ता केला होता 

पण त्यांच्या आयांनी भुताची भीती दाखवत सगळ्याच जाण बंद केल..

सध्या तरी तिथे कोणी जात नव्हतं त्यामुळे श्याम तिला घेऊन त्या क्वार्टर जवळ आला आणि खालच्याच मजल्यावर रुम असल्यामुळे  खिडकी काढून दोघेही आता आत मध्ये गेले..

इकडे रवीना घाबरत होती, पण श्याम सोबत असल्यामुळे तो तिला हिम्मत देत होता आणि दोघांनाही नवीन खेळायचा त्याचीच मज्जा जास्त होती..

त्या रूममध्ये धूळ वगैरे खूप होती, पण कोपऱ्यात सतरंजी अंयंत्रण असे सामान होतं.

श्यामने थोडीफार बसण्यापूर्ती धूळ साफ केली आणि तिथे अंतरन टाकलं. आतून खिडकी लावून घेतली.

त्यामुळे बाहेरच्यांना तर दिसणार नव्हतं श्याम आता रवीना जवळ आला.

रवीना तिच्या फ्रॉकची मागची चैन काढायचा प्रयत्न करत होती.

शाम तीला मदत करत तिच्या फ्रॉकची चैन काढतो..

तिच्या फ्रॉकची चैन काढताच रवीना चा फ्रॉक खाली आला..

आता तिचे गोलाकार खांदे श्यामला खेचत होते..

शाम त्याच्यावरती हात फिरवत होता त्यानंतर 

रवीना ए असं नसतं, बर का.. मुलाळ असं पप्पी नाही घेत..

मूल फक्त दूध पितात..

शाम सुद्धा,” ठीक आहे तर तुझं दूध काढ.. मी पितो..

रवीनाने गळा खाली करताच तिचे मध्यम आकाराचे स्तन त्यावर असलेले हरभऱ्याच्या डाळी एवढे स्तनाग्र..

श्यामच्या तोंडापुढे केले.. 

ती शामला बघत म्हणाली,” हवा आहे ना तुला.. पिऊन घे आता..

शामला खूप कुतूहल वाटलं तो लगेच त्याच्यावर स्वतःचे दात टेकवतो..

त्याचे दात टेकल्या जाताच रवीना उसाचे घेत होती..आई..आहहह..

श्याम दुसऱ्या हाताने तीचे दुसरे स्तन दाबत हे स्तन चोखत होता..

रवीनाचे आपोआप त्याच्या डोक्यात हात गेले आणि ती त्याला कूरुवाळत होती.

शाम ही तिच्या स्तनावर तुटून पडला.

शामचे तीचा दुधाला लागणारे टोकदार  दाताचा तिला त्रास होत होता आणि तेवढेच सुखही भेटत होतं..

शाम आता तिच्या पायावर पाय टाकत तिचं स्तन अजून जोरात चोखत होता.

त्याने फ्रॉकचा गळा खाली करून दुसरही स्तन काढलं..

आता तो दुसऱ्या स्थानावर येत असाच चोखू लागला रवीनाला ते खूप बरं वाटत होतं

श्याम आता तिच्या दोन्ही स्तनावर स्वतःची ओटी करून त्यांना दाबत..

त्याच्यावरती प्रेम करू लागला, रवीनाला ते खूप बरं वाटत होतं..

यामुळे श्यामचा लवडा ही ताठला होता, रवीनाची ही योनी पाझरत होती आणि श्याम इकडे तिकडे हलताना दोघांच्या त्या भागाचा एकमेकांना स्पर्श होत होता.

पण शरीर संबंध म्हणजे काय हे दोघांनाही माहीत नव्हतं, पण निसर्गाने त्यांची किमया दाखवलीच..

शामरुपी नराला रवीना रुपी मादी भेटली तर त्यांच्या या काम क्रीडा तर चालू झाला ना..

अर्धा तास श्याम आणि रवीनाचा हा खेळ चालूच होता..

त्यानंतर रवीना श्यामला बाजूला सरकवत स्वतःचा गळा व्यवस्थित करत फ्रॉकची चैन लावते..

ती आता शामला बघत,” आता मी बाळ आणि तू आई होणार.. चल मलाही तुझं दूध प्यायला दे..

श्याम स्वतःच्या छातीवर हात ठेवत अरे पण मुलांना तर दूध नसतं..

त्यावर रवीना म्हणाली दूध नसतं म्हणून काय झालं पण त्याचे दाणे असतात ना मला पण चोखायचे..

शाम ने लगेच शर्ट काढला..आता तो शर्टविरेत शाम रवीना समोर होता.

रवीना आता त्याच्या छातीवरती हात फिरवत होती तो हात फिरवतात शामचा लवडा अजून ताठ होत होता..

त्याला खूप सुख भेटत होतं.. रवीना आता त्याच्या तिळा एवढ्या स्तनाग्रावर दात फिरवत होती आणि दुसऱ्या स्त्नागराला दोन बोटात घेऊन कुस्करत होती.

रवीनाही आता त्याच्या छातीवर जिकडे तिकडे पप्पी घेत होती. त्यामुळे श्याम तिच्या डोक्यात हात टाकून त्याला गच्च दाबत होता.

दोघेही आता एकमेकांना थोड्या फार प्रमाणात का होईना भोगून तृप्त झाले होते, त्यांचा हा खेळ त्यांना खूप आवडत होता. श्याम परत रवीना जवळ येत, तिचे दूध पिण्याचा हट्ट धरणार

इतक्यात रवीना उठून,” नको रे बाबा, आता आई उठायची वेळ झाली. तिला चहा करून द्यावा लागेल..

श्याम रवीनाला बघत,” बर ठीक आहे, उद्या येशील ना, उद्या आपण परत हाच खेळ खेळू..

त्यावर रवीना म्हणाली,” नाही नको, उद्या पप्पा घरी असतात. मला भीती वाटते एक काम करू…आपण सोमवारी खेळू.. रवीना ने तिचे कपडे आणि केस व्यवस्थित केले त्यानंतर ती श्यामचे केस व्यवस्थित करते, श्याम निघताना परत एकदा तिच्या गालावर पप्पी घेतो.

रवीना लाजत काहीही करतोस का रे तू असं म्हणते 

त्यावर शाम म्हणतो तू एवढी गोड आहे का पप्पी घ्यावी वाटते.

शाम तीच्या समोर गाल करत, रवीना आता तू सुद्धा माझी पप्पी घेणा..

रवीना इकडे तिकडे बघते हिम्मत करून त्याच्या गालावरती पप्पी घेते.

त्याची पप्पी घेतल्याने श्यामच्या लंड मधून रस्सखलन होतं.

शामला  रवीना समोर बोलता आल नाही त्यानंतर त्याने खिडकी काढली..

इकडे तिकडे बघितलं आणि नंतर मागून रवीनाला इशारा केला, दोघेही आता क्वार्टरच्या वेगवेगळ्या दिशेने बाहेर पडत आपापल्या घरी जातात

To be continued..

Marathi Story

@Marathi-Story

Following1
Followers0


You may also like

Leave a Reply