Screenshot 20230503 172834 Google

ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು

Home » Creations » ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು

ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ
ದಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೇಳಬೇಡಿ
ಮತ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ನೀಡಿ
ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೇಳಿ

diana sandraLast Seen: May 8, 2023 @ 7:31pm 19MayUTC

diana sandra

diana-sandra

Published:
Last Updated:
Views: 5
Leave a Reply