Milyin Featured 7

တၢ်အိၣ်မူအကျဲ

Disclaimer/Notice as Provided by the Content Creator

Korio

-အိၣ်မူတီတီလိၤလိၤ,အဲၣ်မၤဃူမၤဖိးတၢ်,အိၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသး



Published:
Last Updated:
Views: 3
Leave a Reply